ล่าสุดเมื่อวันที่ 21 พ.ย. ที่ผ่านมา นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล รมว.ศึกษาธิการ กล่าวถึงผลการหารือกับคณะผู้บริหารบริษัท Apple Computer Inc. นำโดย Mr.Aidan McCarthy, Learning Technologies, World Wide Education Markets, Mr.Harry Kwa ทีมการศึกษาเอเชียใต้ และคณะผู้บริหารชาวไทย รวมทั้งสิ้น 5 ราย ว่า ได้สอบถามถึงความมั่นใจเกี่ยวกับคุณภาพ และองค์ประกอบในการนำคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตมาใช้เพื่อการศึกษา ปรับปรุงระบบการเรียนการสอน พัฒนาระบบให้คนไทยสามารถใช้เทคโนโลยีในการปรับ ปรุง สร้างรายได้ หรือระบบเศรษฐกิจได้จริงหรือไม่

ซึ่งทาง Apple ได้แสดงถึงความมั่นใจเกี่ยวกับระบบและเทคโนโลยีที่สามารถนำมาใช้ได้จริง ซึ่งเป็น Apple Solution for MOE ที่ได้นำเสนอโซลูชั่นแบบครบวงจร ดังนั้น ศธ. จึงได้ตกลงให้ตัวแทนจาก Apple ร่วมเป็นคณะทำงานกับ ศธ. โดยมอบให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาระบบและทดสอบการทำงานจริงกับการเรียนการสอนที่ นักเรียนสามารถสร้างผลผลิตทางการเกษตร หรือผลผลิตทางอุตสาหกรรม เช่น การผลิตพันธุ์ข้าว ผลไม้ ฯลฯ และเมื่อได้ทดสอบระบบแล้วขอให้นำกลับมาเสนอต่อ ศธ. เพื่อพิจารณาว่าสามารถตอบโจทย์การนำเทคโนโลยีมาใช้กับกลไกการศึกษาในอนาคต คือ การเรียนเพื่อสร้างรายได้ สามารถทำได้จริงหรือไม่ หากทำไม่ได้ก็จะกลับไปพิจารณาการใช้ระบบ Android อีกครั้ง

การหารือ ครั้งนี้ไม่ได้หารือเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แต่เป็นการหารือเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่นำมาใช้พัฒนาการศึกษา เพื่อให้ สพฐ. หรือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) นำไปใช้พัฒนานักเรียนนักศึกษา แล้วก่อให้เกิดผลผลิต และนำรายได้ที่เกิดจากผลผลิตมาเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ เทคโนโลยี ซึ่ง Apple ได้มีข้อเสนอหลายแนวทางในการใช้ เช่น การเช่า การผ่อนชำระ ซึ่งประเด็นนี้ยังถือเป็นเรื่องรอง เมื่อเปรียบเทียบกับประเด็นการนำเทคโนโลยีมาใช้งานได้จริง อย่างไรก็ตาม เมื่อได้ผลการทดสอบจากคณะทำงานแล้ว จะเป็นการตัดสินใจครั้งสำคัญว่า ศธ.จะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตอย่างเดียว หรือซื้อทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตพร้อมระบบ รมว.ศึกษาธิการกล่าว

ด้าน นายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ศธ. กับ Apple มีภารกิจและความรับผิดชอบที่ต่างกัน คือ ศธ. จะรับผิดชอบด้านการศึกษา ส่วน Apple จะรับผิดชอบเรื่องการพัฒนาระบบ ทั้งสองหน่วยงานกำลังจะหาทางร่วมกัน ซึ่งไม่ใช่เรื่องของการขายเครื่อง แต่ Apple พยายามจะเสนอให้เห็นว่าเป็นบริษัทด้าน IT ที่มีคำตอบในเรื่องโซลูชั่นเพื่อการศึกษาที่ดีที่สุดบริษัทหนึ่ง ฉะนั้นตามข้อเสนอของ ศธ. ที่ต้องการขับเคลื่อนการศึกษาออกนอกกรอบเดิม คือ ขับเคลื่อนการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ หรือ Education Beyond Learning คือการก้าวพ้นไปสู่การศึกษาเพื่อการมีงานทำและมีรายได้ (Education Moving Beyond to Learning) จึงขอให้ Apple ช่วยหาโซลูชั่นให้ ศธ. ในเรื่องการทำให้นักเรียนผ่านกระบวนการเรียนรู้แนวใหม่

ซึ่ง Apple มีโปรแกรมประยุกต์และเนื้อหามากมายที่จะช่วยในเรื่องนี้ ซึ่งไม่ใช่การจัดการเรียนรู้โดยตรงเท่านั้น แต่เมื่อนักเรียนได้เรียนรู้โดยการปฏิบัติ มีกิจกรรม มีเครื่องมือต่างๆ ที่นักเรียนจะเขียนขึ้น และนำไปสู่การ World Wide ซึ่งทำให้ลูกค้าต่างๆ ทั่วโลกได้รับรู้ผลผลิตของนักเรียน และส่งผลให้การศึกษาของไทยมีเนื้อหาและบริบทที่กว้างขึ้น รวมทั้งสามารถเชื่อมโยงไปยังลูกค้าต่างๆ ได้ทั่วโลก นี่คือจุดที่ ศธ. มอบหมายให้ Apple หาคำตอบ ซึ่งต้องให้ Apple คิดทำในขอบเขตขนาดเล็กหรือใหญ่ได้เพียงใด แต่ข้อสำคัญคือโจทย์ครั้งนี้จะต้องมีคำตอบ

จากที่ผู้เขียนได้นำเสนอไปแล้ว ระบบของ Apple ประสิทธภาพค่อนข้างที่จะสูงในเรื่องของการใช้ในระบบการศึกษา หากว่ามีเงินพอ ก็ใช้ได้ครับ ไม่ขัด (:

ถ้าผู้เขียนได้ iPad มา จะเอามาเขียนบล็อก 555555

Advertisements